Konkurs fotograficzny pn. „II Ostrołęcki Orszak Trzech Króli”

W imieniu organizatorów informujemy, że podczas święta Trzech Króli zostanie przeprowadzony konkurs fotograficzny, w którym mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.
Regulamin konkursu fotograficznego
II Ostrołęcki Orszak Trzech Króli
Organizatorzy II Ostrołęckiego Orszaku Trzech Króli zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.
Cele konkursu.
1. Zebranie dokumentacji fotograficznej z organizowanego w Ostrołęce II Orszaku Trzech Króli,
2. Popularyzacja fotografii wśród mieszkańców w każdym wieku, a w szczególności wśród ludzi młodych,
3. Popularyzacja fotografii, jako środka wyrazu artystycznego.
Zasady konkursu
3. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej wraz z dołączoną kartą zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej www.ock-ostroleka.pl oraz pod tym adresem: KARTA ZGŁOSZENIA – Orszak 3 Króli
4. Termin zgłaszania prac – 11 stycznia 2015
5. Prace należy wysłać na adres e-mail: galeriaostroleka@wp.pl
6. Wytyczne do zdjęć:
– minimalny rozmiar boku zdjęcia 800 pix (krótszy bok)
7. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 6 prac. W konkursie nie biorą udziału zestawy. W przypadku przesłania przez jednego autora więcej niż dopuszczalna ilość zdjęć, jury będzie oceniało pierwsze 6 prac.
8. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace będące oryginalnymi pracami autora. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć.
9. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:
a) Kategoria I – dzieci i młodzież do lat 18
b) Kategoria II – dorośli
10. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody.
11. Fotografie oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
12. Obrady jury odbędą się w 12 stycznia.
13. Decyzje jury są ostateczne.
14. Osoby nagrodzone i wyróżnione, zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.
15. W/W osoby oraz Ci, których prace zakwalifikowane zostaną do wystawy pokonkursowej poproszone zostaną o dostarczenie do organizatorów plików w większej rozdzielczości.
Dane osobowe
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zmianami).
17. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
Postanowienia końcowe
18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatorów konkursu a także na wystawie pokonkursowej i materiałach promocyjnych konkursu.
19. Organizator oświadcza, że nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury konkursu.
21. Przesłane pliki nie będą zwracane.
22. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.