Statut

Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego (tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą nr 1/ II Zebrania Członków Założycieli dnia 14.04.2010r.)
I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1
Nazwa stowarzyszenia brzmi: Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2
Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą Towarzystwa jest Ostrołęka.

§ 4
Towarzystwo ma osobowość prawną i działa w oparciu o statut i przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

§ 5
Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne” oraz skrótu OTF

§ 6
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i profilu działania.

 

II. Cele, formy działalności i sposoby ich realizacji.

§ 7
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników oraz zlecać     realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

§ 8
Celem Towarzystwa jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii. Popularyzacja fotografii we wszystkich jej dziedzinach poprzez prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami fotograficznymi

§ 9
Dla osiągnięcia celów określonych w § 8 Towarzystwo:

a) współpracuje z władzami państwowymi, stowarzyszeniami, organizacjami, klubami i kołami fotograficznymi oraz z innymi instytucjami w Polsce zainteresowanymi    działalnością fotograficzną,

b) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami fotograficznymi,

c) organizuje odczyty, zebrania dyskusyjne, kursy szkoleniowe, konkursy, pokazy prac,

d) podejmuje lub bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnienie kultury przy pomocy fotografii,
e) rozwija wśród członków działalność w dziedzinie fotografii artystycznej o szeroko pojętych kierunkach,

f) współpracuje z organizacjami naukowymi, przedsiębiorstwami i wydawnictwami     w zakresie fotografii.

§ 10
Towarzystwo może wydawać własne publikacje.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych

§ 12
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uzna cele i zadania Towarzystwa, złoży podpisaną deklarację. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz poniżej 16 lat zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku  „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do popierania celów i zadań Towarzystwa przez zadeklarowaną stałą pomoc materialną.

Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego..

§ 14
Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Towarzystwa może nadać godność członka  honorowego obywatelowi Polski i innego kraju za wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 15
1. Członkowie zwyczajni

– mają prawo:

a) wyborcze – czynne i bierne we władzach Towarzystwa,

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa

c) do korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Towarzystwa na zasadach     określonych przez Zarząd

d) posiadać legitymację członkowską,
– mają obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

b) aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa i przestrzegania porządku organizacyjnego,

c) popierania działalności Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Członkowie wspierający

– mają prawo:

a) brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela     w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz posiedzeniach Zarządu,

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa

– mają obowiązek:

a) realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Towarzystwa.

3. Członkowie honorowi maja wszystkie prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni     z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16
Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) zgłoszenia na piśmie wystąpienia członka

b) na podstawie Uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków w związku:

– z zaleganiem przez członka z płatnością składek przez okres powyżej dwunastu miesięcy,

– prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych i honorowych.

c) śmierci członka

d) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym lub zaniechania zadeklarowanych zobowiązań wobec Towarzystwa.

 

IV. Władze Towarzystwa.

§ 17
Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 18
Walne Zebrania Towarzystwa mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zebrania odbywają się co dwa lata. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków.

§ 19
Walne Zebranie zwołuje Zarząd pisemnym zawiadomieniem członków na czternaście dni przed terminem zebrania, z podaniem porządku obrad.

§ 20
Walne Zebranie wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza, a także członków Komisji Rewizyjnej.

§ 21
1. Do właściwości Walnego Zebrania należy:
a) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej , od których wniesiono odwołania,
b) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
c) ustalenie wytycznych dla działalności Towarzystwa,
d) ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
e) rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących rozwoju Towarzystwa,
f) uchwalanie innych wniosków,
g) wybieranie w tajnym głosowaniu Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej,
h) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwienia spraw zastrzeżonych dla właściwości Walnego Zebrania,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa.

2. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności     przynajmniej połowy liczby członków. Głosowanie jest jawne.

3. W przypadku braku kworum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania nie     wcześniej jednak niż po upływie jednej godziny od pierwszego terminu.

4. Walne Zebranie członków zwołane w drugim terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy     w nim, co najmniej piętnastu członków.

§ 22
Uchwała Walnego Zebrania dotycząca zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa wymaga większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków.

§ 23
Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

§ 24
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Funkcje sprawowane we władzach Towarzystwa są bezpłatne. Czynności nie wchodzące w zakres obowiązków funkcyjnych członków władz mogą być w razie potrzeby wynagradzane z przewidzianych na ten cel środków budżetowych Towarzystwa.

§ 25
W skład Zarządu wchodzą:

a. Prezes
b. 1-2 Wiceprezesów
c. sekretarz
d. skarbnik
e. 1-2 członków Zarządu

Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

§ 26
W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn losowych, Zarząd działa w zmniejszonym składzie (w koniecznych przypadkach dokonując zmian  funkcji członków) do czasu Walnego Zebrania lub zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia składu Zarządu.

§ 27
Zebrania Zarządu odbywają się według potrzeb. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, za wyjątkiem przypadku uchwały o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania z powodu ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokóły wpisywane do księgi protokółów i podpisywane przez Prezesa lub Vice-prezesa i sekretarza.

§ 28
Do zakresu czynności Zarządu należy:

a) reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz

b) realizacja celów i zadań Towarzystwa

c) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań i zaleceń Komisji Rewizyjnej

d) opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami w ramach

przewidzianych budżetem

f) przyjmowanie i określanie członków Towarzystwa

g) zwoływanie Walnych Zebrań

h) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał     poprzedniego Walnego Zebrania

i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych

j) na żądanie organów kontroli udostępnianie pełnej dokumentacji działalności Towarzystwa.

k) podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa

l) opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami przewidzianymi    budżetem

ł) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych    wyników w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków .

Na pierwszym Zebraniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

2. W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej z przyczyn    losowych, Komisja działa w zmniejszonym składzie, nie mniejszym niż 2 osoby, do czasu    Walnego Zebrania lub zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia składu    Komisji Rewizyjnej.

§ 30
Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa
b) kontrola całokształtu działalności Zarządu
c) składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

d) zgłaszanie w przypadkach uzasadnionych wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz w roku.

e) uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne prze zwykłej większości głosów w obecności     jej Przewodniczącego i jednego z członków

 

V. Majątek i sposoby zaciągania zobowiązań.

§ 31
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz Towarzystwa.

2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i zapisów     gotówkowych i rzeczowych uzyskanych od osób fizycznych i prawnych, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku towarzystwa oraz z  ofiarności     publicznej, zbiórek ulicznych, dotacji celowych na realizację określonych zadań,     użytkowania majątku trwałego i ruchomego, nawiązek sądowych.

3. Towarzystwo może prowadzić wszechstronną działalność dla uzyskania w sposób prawem dozwolony, środków materialnych na cele statutowe.

4. Towarzystwo pozyskuje dla realizacji celów statutowych środki finansowe i rzeczowe od     osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych oraz innych źródeł      prawem dozwolonych

5. Towarzystwo dla realizacji zadań zleconych otrzymuje środki od zleceniodawcy. Środkami na zadania zlecone dysponuje Zarząd na podstawie zawartych umów.

§ 32
Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Towarzystwa winny być podpisane przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz skarbnika albo upoważnionego członka Zarządu.

§ 33
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawiony jest Prezes lub Wiceprezes działający łącznie z członkiem Zarządu.

§ 34
Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków.

§ 35
Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania w warunkach określonych w § 34. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie wyznacza co najmniej trzy-osobową Komisję Likwidacyjną, ustala sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa. Decyzja o przekazaniu majątku  Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie władze rejestracyjne.

Oficjalna strona internetowa Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego