XXIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Zabytki”

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do udziału w XXIII edycji Biennale Fotografii pn. „Zabytki„. Biennale ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w fotografii o tematyce krajobrazu kulturowego, a także pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła, architektury oraz ich związku z działalnością człowieka.


Organizatorzy przyjmować będą zdjęcia o dowolnej tematyce mieszczącej się w haśle „zabytki”, ale chcąc uniknąć powtarzalności i bardziej ujednolicić charakter poszczególnych ekspozycji, ustanawiają tematykę wiodącą Biennale. W bieżącej edycji będą to ZABYTKI W KRAJOBRAZIE.

Warunki uczestnictwa:

 1. W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać maksymalnie do 5 zdjęć pojedynczych, lub ułożonych w zestaw. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 2. Opłata za uczestnictwo wynosi 25,00 pln, płatne na konto Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego:
  Bank PeKaO SA konto nr 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192
  Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Wyszyńskiego 28 a, 22-400 Zamość
 3. Zdjęcia należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres email towarzystwa ztf@ztf.pl Plik powinien być przygotowany do druku (300dpi do wielkości 30cmx45cm).
  Należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail, lista prac w postaci: numer pracy, tytuł pracy oraz potwierdzenie wpłaty. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ_PRACY_01, a w informacjach dodatkowych podana miejscowość i nazwa zabytkowego obiektu.
 4. Oceny prac dokona jury. Od decyzji jury nie ma odwołania. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych. Pula nagród (nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce) wynosi 2500,00 pln.
 5. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). DzU nr 24 z pózn. zm.).
 6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akcentacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby Biennale i w celach marketingowych, bezpłatne przejęcie do archiwum ZTF-u zdjęć nagrodzonych oraz ekspozycji zdjęć w Zamościu oraz w innych ośrodkach na terenie kraju i poza granicami.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Biennale.
 8. Terminy:
  – Nadsyłanie prac – 20 listopada 2012 roku
  – Zawiadomienie o decyzji jury – 05 grudnia 2012 roku
  – Wystawa pokonkursowa – grudzień 2012/styczeń 2013 roku
Komisarz:
Andrzej Pogudz
pogudz.andrzej@gmail.com
tel. 502449649
www.ztf.pl
ztf@ztf.pl